Witamy

Witamy na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce - Małgorzaty Budnik

Niezabudowane działki w Świątnikach Górnych

Podstawowe informacje:
Data: 2017-10-19
Godzina: 10:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowane działki w Świątnikach Górnych
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Cena wywoławcza: 75 600,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1586/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc i art. 10136 kpc, że w dniu

 

19 października 2017 r. o godz. 10:00

 

w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik,
ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka odbędzie się

 

PIERWSZA UPROSZCZONA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Świątniki Górne, gm. Świątniki Górne, składającej się z:

-          niezabudowanych łącznie stanowiących całość gospodarczo-użytkową działek ewidencyjnych nr 1483/8 (działka charakteryzuje się kształtem zbliżony do figury trójkąta od strony zachodniej przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej) oraz 1483/9 (działka charakteryzuje się kształtem zbliżonym do prostokąta, posiada dostęp do drogi przez sąsiednią działkę 1483/8) o łącznej powierzchni 0,0888 ha,

-          niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1483/10 o pow. 0,1099 ha (działka charakteryzuje się nieregularnym kształtem oraz spadkiem terenu w kierunku południowym, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez zapisaną w dziale I - Sp w/wym księgi wieczystej nieodpłatną służebność),

-          niezabudowanych łącznie stanowiących całość gospodarczo-użytkową działek ewidencyjnych nr 1483/11 (działka charakteryzuje się kształtem zbliżonym do figury wąskiego prostokąta
o szerokości 5 m, działka przylega od strony zachodniej do drogi o nawierzchni asfaltowej) oraz nr 1483/12 (działka charakteryzuje się regularnym kształtem zbliżonym do figury prostokąta, posiada dostęp do drogi poprzez sąsiednią działkę 1483/11) o łącznej powierzchni 0,0919 ha,

-          niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1483/13 o pow. 0,1000 ha (działka charakteryzuje się się kształtem zbliżonym do figury prostokąta oraz spadkiem terenu w kierunku południowym, posiada dostęp do drogi publicznej poprzez zapisaną w dziale I-Sp księgi w/wym. wieczystej nieodpłatną służebność), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00046279/8.

 

PRZEDMIOT LICYTACJI

WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI

CENA WYWOŁANIA

(tj. 3/4 ceny oszacowania)

WYSOKOŚĆ WADIUM

(tj. 10% ceny oszacowania)

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 1483/8 i 1483/9

100 917,00 zł

75 700,00 zł

10 100,00 zł

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 1483/10

120 692,00 zł

90 520,00 zł

12 100,00 zł

Niezabudowane działki ewidencyjne nr 1483/11 i 1483/12

100 737,00 zł

75 600,00 zł

10 100,00 zł

Niezabudowana działka ewidencyjna nr 1483/13

114 400,00 zł

85 800,00 zł

11 440,00 zł

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane, a w licytacji nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 § 1 kpc.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. gdy jednak cena przewyższa kwotę: 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, przy czym reszta ceny powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać
w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym
w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą o podatku od czynności cywilnoprawnych
z dnia 09.09.2000 r. (Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

​Dokumentacja fotograficzna

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Świątniki Górne
Wojewodztwo: małopolskie